Privacybeleid

Privacybeleid

Wilde & Guerra Property S.L., in toepassing van de huidige wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, deelt u mee dat de persoonsgegevens die worden verzameld via de formulieren op de website: https://www.spainandproperty.com, worden opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van de diensten van Wilde & Guerra Property S.L..

Het doel van het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens is het onderhouden van de commerciële relatie en het uitvoeren van voorlichtings-, opleidings-, advies- en andere activiteiten van Wilde & Guerra Property S.L.

Deze gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan de entiteiten die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken.
Wilde & Guerra Property S.L neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de oude LOPD, de nieuwe organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDDD).

De gebruiker kan te allen tijde gebruik maken van de rechten van toegang, verzet, rectificatie, annulering, beperking en portabiliteit die in voornoemde Verordening (EU) worden erkend. Deze rechten kunnen door de gebruiker worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar: susi@spainandproperty.com of naar het volgende adres: C/ Pintor Sorolla, 4, Bajo , C.P. 46192 – Montserrat (Valencia).

De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en juist zijn, en verbindt zich ertoe deze te actualiseren, door elke wijziging aan Wilde & Guerra Property S.L. mee te delen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wilde & Guerra Property S.L. verwerkt uw persoonsgegevens die zijn verzameld via de website: https://www.spainandproperty.com, voor de volgende doeleinden:
haar diensten aan te bieden in overeenstemming met de specifieke behoeften van de cliënten, teneinde de door hen ondertekende contracten na te komen.
Wij herinneren u eraan dat u zich op elk ogenblik en op om het even welke wijze kunt verzetten tegen de toezending van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.
De velden in deze registers moeten worden ingevuld, en het is onmogelijk de aangegeven doeleinden te verwezenlijken indien deze gegevens niet worden verstrekt.

Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie blijft bestaan of u niet verzoekt om verwijdering ervan, en gedurende de periode gedurende welke wettelijke verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de verleende diensten.

Legitimatie:
De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgrondslagen die deze verwerking legitimeren:
Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van Wilde & Guerra Property S.L., waarvan de voorwaarden in ieder geval aan u ter beschikking zullen worden gesteld, voorafgaand aan een eventuele contractering.
Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, voor zover wij u informeren door u dit privacybeleid ter beschikking te stellen, dat u na lezing, indien u ermee instemt, kunt aanvaarden door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het aanvinken van een daartoe bestemd vakje.

Indien u ons uw gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, waardoor het volstrekt onmogelijk wordt u de gevraagde informatie te verstrekken of de opdracht tot dienstverlening uit te voeren.

Ontvangers:
De gegevens zullen niet worden meegedeeld aan derden buiten Wilde & Guerra Property S.L., tenzij dit wettelijk verplicht is.
Gegevens verzameld door gebruikers van de diensten
In gevallen waar de gebruiker bestanden met persoonsgegevens op de shared hosting servers plaatst, is Wilde & Guerra Property S.L niet verantwoordelijk voor niet-naleving door de gebruiker van de RGPD.

Intellectuele eigendomsrechten https://www.spainandproperty.com
Wilde & Guerra Property S.L is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, know-how en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website https://www.spainandproperty.com en de diensten die daarop worden aangeboden, alsmede de programma’s die nodig zijn voor de uitvoering daarvan en de bijbehorende informatie.

De reproductie, publicatie en/of het gebruik van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de website https://www.spainandproperty.com, anders dan voor strikt privégebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendom van de software
De gebruiker dient de door Wilde & Guerra Property S.L. ter beschikking gestelde software van derden te respecteren, zelfs indien deze gratis en/of publiekelijk beschikbaar is.
Wilde & Guerra Property S.L. heeft de nodige rechten van exploitatie en intellectuele eigendom van de software.

De gebruiker verwerft geen enkel recht of licentie op de gecontracteerde dienst, op de software die nodig is voor de levering van de dienst, noch op de technische informatie voor het toezicht op de dienst, met uitzondering van de rechten en licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten en alleen voor de duur van deze diensten.
Voor elke handeling die verder gaat dan de uitvoering van de overeenkomst, heeft de gebruiker schriftelijke toestemming nodig van Wilde & Guerra Property S.L., en is het de gebruiker verboden om toegang te verkrijgen tot de configuratie, structuur en bestanden van de servers die eigendom zijn van Wilde & Guerra Property S.L., deze te wijzigen, te bekijken en de civiele en strafrechtelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen die voortvloeit uit elk incident dat zich kan voordoen op de servers en beveiligingssystemen als direct gevolg van een nalatige of kwaadwillige handeling van zijn kant.

Intellectuele eigendom van de gehoste inhoud
Het gebruik van de door Wilde & Guerra Property S.L. aangeboden diensten in strijd met de wetgeving inzake intellectuele eigendom is verboden en in het bijzonder:
Het gebruik dat in strijd is met de Spaanse wet of dat inbreuk maakt op de rechten van derden.
De publicatie of transmissie van enige inhoud die, naar de mening van Wilde & Guerra Property S.L., gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
Cracks, programmaserienummers of enige andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Het gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail.

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn website, de doorgegeven en opgeslagen informatie, de hyperlinks, de aanspraken van derden en de rechtsvorderingen met betrekking tot de intellectuele eigendom, de rechten van derden en de bescherming van minderjarigen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten en voorschriften en de regels betreffende de werking van de on-linedienst, elektronische handel, auteursrecht, handhaving van de openbare orde, alsmede de universele beginselen van internetgebruik.

De gebruiker zal Wilde & Guerra Property S.L. schadeloos stellen voor de kosten die Wilde & Guerra Property S.L. mogelijk te dragen heeft, inclusief juridische kosten en uitgaven, zelfs in het geval van een niet-definitieve rechterlijke beslissing.

Bescherming van de gehoste informatie
Wilde & Guerra Property S.L. maakt back-ups van de inhoud op haar servers, maar is niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door gebruikers. Het garandeert evenmin de volledige vervanging van gegevens die door gebruikers zijn gewist, aangezien de voornoemde gegevens kunnen zijn gewist en/of gewijzigd tijdens de periode die is verstreken sinds de laatste back-up.

De aangeboden diensten, met uitzondering van specifieke back-up diensten, omvatten niet de vervanging van de inhoud bewaard in de back-up kopieën gemaakt door Wilde & Guerra Property S.L, wanneer dit verlies te wijten is aan de gebruiker; in dit geval zal een vergoeding worden vastgesteld op basis van de complexiteit en de omvang van het herstel, altijd met de voorafgaande aanvaarding van de gebruiker.
De vervanging van verwijderde gegevens is alleen in de prijs van de dienst inbegrepen wanneer het verlies van de inhoud te wijten is aan oorzaken die aan Wilde & Guerra Property S.L. kunnen worden toegeschreven.

Commerciële communicatie
In toepassing van de LSSI. Wilde & Guerra Property S.L. zal geen reclame of promotionele mededelingen via e-mail of enig ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel verzenden die niet vooraf zijn aangevraagd of uitdrukkelijk zijn toegestaan door de ontvangers van deze mededelingen.
In het geval van gebruikers met wie een eerdere contractuele relatie bestaat, is Wilde & Guerra Property S.L. gemachtigd om commerciële communicatie te sturen met betrekking tot Wilde & Guerra Property S.L. producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die aanvankelijk met de klant werden gecontracteerd.
In ieder geval kan de gebruiker, nadat hij zijn identiteit heeft bewezen, verzoeken dat hem geen commerciële informatie meer wordt toegezonden via de kanalen van de Klantendienst.

REV: 20.3009Compare listings

Vergelijken